ദ്വീപ്‌ ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു സന്തോഷവാര്‍ത്ത‍

newdelhi;കൊപ്പരയുടെ താങ്ങ് വില 572 രൂപ വര്‍ദ്തിച്ചു 5100 രൂപ യാക്കിയതായി യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ പ്ര്ക്കിയപിചു.

No comments: