'ആയ്മ' സമം 'ഉണ്ട്'

'കൂട്ടായ്മ' എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാംതരം തെറ്റാണെന്ന് എഴുതിയ കത്ത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു.'ആയ്മ' പ്രത്യയം വരുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളും വിപരീത അര്‍ഥമാണെന്ന്, ഇല്ലായ്മ, വയ്യായ്മ, പോരായ്മ തുടങ്ങി ഉദാഹരണങ്ങള്‍സഹിതം പ്രസ്തുത കത്തില്‍ സമര്‍ഥിക്കുന്നു.യഥാര്‍ഥത്തില്‍...

No comments: