മനുഷ്യ ജാലികക്ക് തിരഷീല വീണു

കില്‍തന്‍;ഈ വര്‍ഷത്തെ മനുഷ്യജാലിക 2012   കില്തന്‍ ദ്വീപില്‍
 സംഭവ ബഹുലമായി  സമാപിച്ചു .ലക്ഷദ്വീപ്‌ലെ  എല്ലാ ദ്വീപുകളില്‍ 
നിന്ന്നും ദാരാളം ആത്മീയ നേതാകളും
 സതാതുക്കളും പങ്കെട്തു.മദ്യത്തിനും മയക്കു മരുന്നിനും
 ഒറ്റെകെട്ടായി പോരാടാന്‍ നേതാക്കള്‍ ജെനഗളോട് ആഹ്വാനം ചയ്തു

No comments: