ബേപ്പുര്‍ തുറമുക നവീകരണം മന്ത്രിസഭ അങ്കികരിച്ചു

കാലിക്കറ്റ്‌; ബേപൂര്‍ തുറമുക നവീകരനത്തിണ്ണ്‍ മന്ത്രി
 സഭയുടെ അന്കികാരംലാബിച്ചതയി   ബാബു.ഫിഷറീസ് 
 വകുപ്പ് ന്റെ അവലോഗ്ന യോഗത്തില്‍ പറഞ്ചു .ഇതുമയി  
ബന്തപെട്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണ കൂടവുമായി ജാനു വരി 12 .നു
 കരാര്‍ OPPIDUM  30 വര്‍ഷത്തെ പട്ട കരാര്‍ വെവസ്ഥയില്‍ 
ഇന്നു  കോല്‍ ആണ് നവികരണം നടത്തുന്നാട്  

No comments: