കില്‍ ത്താന്‍ സിന്‍ ഡിക്കറ്റ് ബാങ്കിലെ കായിച്ചയാണ്, ഇത്
എല്ലാം  മുസ്ലിമികള്‍ കാണുന്നതെല്ലാം പള്ളികള്‍ കേള്‍ ക്കുന്നതെല്ലാം തക്ബീര്‍ ദ്വനികള്‍ എന്നിട്ടും പലിശവാങാന്‍ പ്രരിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് സര്‍ ക്കാരും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും കയിഞവര്‍ ശം ​ഇന്ദ്യന്‍ പ്രദാനമന്ദ്രിയും ആസൂത്ര്ര്കമ്മീഷന്‍ ഉപാ അദ്യക്ഷന്‍ മുന്ദാസിം ഗ് അല്‍ വാലിയായും  മലേഷ്യ സന്തര്‍ ശിച്ചപ്പോള്‍ അവിടത്തേ  ​,ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകള്‍  കന്ദ് ആകര്‍ ഷട്ടനായി അത് പോലെ ഇന്ദ്യയിലും ആരം ​ഭിക്കും എന്ന് പറഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് വരെ ഒരു നടപടിയും ഉന്ദായിട്ടില്ലാ എന്നതാണ്, വാസ്ത്തവം ​,ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കില്‍ പലിശ ഇല്ലാ എന്നതാണ്, ഇതിനെ ദ്വീപ്  വിഷന്‍ അനുകൂലിക്കാന്‍ കാരണം ​

No comments: