മെഡിക്കല്‍ കേമ്പ്

 അമിനി ; സുന്നി സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്തിച്ചു ssf  നടത്തുന്ന മെഡിക്കല്‍ കേമ്പ് അടുത്ത മാസം നെടെടത്താന്‍ ssf അമിനി ബാരവാഹികള്‍ തിരുമാനിച്ചു

No comments: