ആര്‍മി രേക്രുര്‍ത്മേന്റ്റ് റാലി

ലക്ഷദ്വീപില്‍  ആര്‍മി recurtment  റാലി  ആരംഭിച്ചു അധിന്റെ ഭാഗമായി വിവിത   ദ്വീപുപില്‍  നിന്നും ആളുകള്‍ എത്തിചെര്‍ന്നു നാളെ റാലി അവസാനിക്കും           

No comments: