ഇന്നത്തെ പോയിറ്റ് നിലAND - 122
...
KLP - 103
KVT - 97
AMN - 87
MCY - 72
AGT - 70
KDM - 39
KLT - 37
CHT - 12

No comments: