അത്മ വിശ്വസവും വാഗ്ദാനങളുമായ് തലസ്ഥാനം ​ ഹമീദലി ശം ​നാദ്.

 കവരത്തി;-ലക്ഷദ്വീപ് പഞായത്ത് തിരെഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കുന്തോറും നേതാക്കളുടെ ഹ്യദയമിടിപ്പും കൂടുന്നു...
തലസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം വാര്‍ ഡില്‍ CPI തങളുടെ കന്നി സ്ഥാനാര്‍ ത്തിയെ നിര്‍ ത്തി ഒരു അക്വൌന്ദങ്കിലും തുറക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടീലാണ്.
അതെസമയം ​കോണ്‍ ഗ്രസിന്‍ ഭരണം ​നിലര്‍ ത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രദിപക്ഷം  പോലും സമ്മദിക്കുന്നു, 5-)0 വാര്‍  ഡില്‍ NCP യും INC യും തമ്മില്‍ ശക്തമായപോരാട്ടമാണ്. നടക്കുന്നത്. ആച്ചാട ഉവ്വാ,മുനീര്‍ , ഏ.കുന്നികോയാ എന്നിവര്‍ മത്സര രം ​ഗത്തെ പ്രമുഖരാണ്.CPI തങളുടെ പാര്‍ ട്ടി നേത്രത്ത്വത്തിലെ പ്രദാനകണിയായ കെ.ട്ടി  ജലീലിനെ പോലെയുള്ള പ്രദാനികളെ കേരള്ത്തില്‍ നിന്ന് വിളിച്ച് വരുത്തി പ്രചരണത്തിന്, ചുക്കാന്‍  പിടിപ്പിക്കുന്നതും തലസ്ഥാന. നഗരിയിലെ പ്രചരണത്തിന്ന് ചൂട് ഏറ്റുന്നു...

No comments: