അമിനിയില്‍  രാഷ്ടിയ വടം ​ വലി

അമിനി; അറിവിന്‍ തന്ത്രവും രാഷ്ടിയ കെട്ടുറപ്പും കൈമുതലാക്കി ലക്ഷദ്വീപിലെ സാം സ്കാരിക തുരുത്തായ അമിനിയില്‍INC യും NCP യും സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാന്‍  പെടാപ്പാട് പെടുന്നു. നിലവിലെ കോഗ്രസ് ഭര ണത്തിനെതിരെ യുടെ പ്രചരണം ​മൂര്‍ ചിക്കുബോയാണ്. കടുത്ത NCP നിലപാട്കാരനായിരുന്ന നല്ലകോയായും മറ്റും ചേരിമാറാന്‍ തയ്യാറാകുന്നത് നേത്രത്വത്തെ മാനസീകമായി തളര്‍ ത്താന്‍ ഇടയാക്കിയെക്കും എന്നാല്‍  മുന്‍ എം .പി പൂക്കുന്നികോയായെ മുന്നില്‍ നിര്‍ ത്തി യുടെ ഇപോയത്തെNCP നിലപാട ഈ കറ മായിച്ചുകളായാന്‍  ഉചിതമായെക്കും
 INC യുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ട് പെന്നിക്കം ​ഷൈക് കോയാക്ക് കടുത്ത വെല്ലു വിളി നല്‍ കാനാണ്. NCP തങളുടെ പ്രദേശീക നേതാവായ മുഹമ്മദ് കോയയെ തെരഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്
  ഒന്നാം ഡീപ്പിയില്‍ കോണഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ ഥി ഇല്ല, ബര്‍ ക്കത്ത്  വിഭാഗം ​സ്വതത്ര സ്ഥാനാര്‍ ത്തി മുനീറിന്. മാടാലപ്പുര മുഹമ്മദ് കോയയെ തോല്‍ പ്പിക്കാന്‍ എളുപ്പം ​സാധിച്ചെന്ന് വരില്ലാ എന്നാലും NCP സ്ഥാനാര്‍ ത്തി ക്ക് ഇവിടെ വിജയിക്കാന്‍ കുറച്ചു വിയര്‍ കേന്ദിവരും   2-)ം  ഡിപ്പിയില്‍ ബര്‍ ക്കത്താണ്.  INC സ്ഥാനാര്‍ ത്തി യെക്കില്‍ യില്‍ ബുഹാരി മാസ്റ്ററാണ്. NCP യുടെ സാരതി 3-)ം ഡിപ്പി കോണ്‍ ഗ്രസിനെ  അനുകുലിക്കുന്നത് പെന്നിക്കം ​ഷൈക് കോയാക്ക് ഗുണം ​ചെയതേക്കും
ഇങനെ യോക്കെ യാണെങ്കിലും ജനങളുടെ ഞെറുക്ക് ആര്‍ ക്ക് വീയും എന്ന് പ്രവചനങള്‍ ക്ക് അധീതമാണ്........

No comments: