രോഗികള്‍ക്ക്‌ അടിയന്തിര രക്തം നല്‍കുന്നതിനുവേണ്ടി ALIF ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന “MOBILE BLOOD BANK” സേവനം ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ വേണ്ടി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു...


No comments: