ദ്വീപ്കാര്‍ അറിയാതെ പോയ ഒരു  ബഹുമുക പ്രധിപ
കോയിക്കോട്; ലൈറ്റ് ഹൌസ്  ലെ ഹെല്പ് ബോയ്‌ ആയി തുടങ്ങി വിവിധ മേഗലകള്‍ കീയടക്കി പ്രശസ്തനായ അലി മണിക്ക് ഫനെക്കുരിച്ചുള്ള ഡോകുമെന്ററി പ്രദര്‍ശനത്തിനു.ലക്ഷദ്വീപിലെ മിനികോയി ദ്വീപില്‍ ജെനിച്ച അലി വെറും ഏറ്റം ക്ലാസ്സ്‌ വിദ്യബിയാസം കൊണ്ടു ഗോള ശാസ്ത്രക്ന്ജന്‍ ,ശാസ്ത്ര ഗവേഷകന്‍ ,സമുദ്ര ശാശ്ര നിപുണന്‍ തുടങ്ങിയ മേഗലകളില്‍ പേരെടുത്ത കഥയാണ് മുറാദ് ഗന്ടവര് അലിമനിക് ഫാന്‍ എന്നാ ഡോകുമെന്റൊര്യില്‍ പറയുന്നത്

No comments: