ദ്വീപ്‌ കപ്പലുകള്‍ക്കുള്ള  വര്ഫ് നിര്‍മാണം നീളുന്നു
  ബേപ്പൂര്‍ ; കപ്പലുകള്‍ക്കായി ബെപൂര്‍ല്‍   പദദീ ഇട്ട  വര്ഫ് നിര്‍മാണം നീളുന്നു  .നിര്‍മാണത്തിനു മുനോടിയായി നടത്തേണ്ട അയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം വയ്കുന്നതാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കു തടസ്സം .  5 0 കോടി യോളം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ദ്വീപ്‌ തുറമുക    വകുപ്പ് പാസഞ്ചര്‍ -ടെര്‍മിനല്‍ പനിയുന്നദ്'   200 മീറെര്‍  ആണ് വാരഫിന്റെറ  നീ ളം .p wക്കാണ്‌ നിര്‍മാണ ചുമതല .പ്രസ്തു ത സ്ഥലത്ത് ജന്ഗ്ഗര്‍ സര്‍വിസ് നടതുന്നടാണ്        മറ്റൊരു തലവേദന,സര്‍വിസ് നടത്തുന്ന  ഗ്രാമ സഭ ക്ക്  പലവട്ടം നോട്ടീസ് നല്കിയന്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല  

No comments: