കലിക്കറ്റീലെ കമ്പസില്‍ ലക്ഷദ്വീപ് വിദ്യര്‍തികല്‍ക്കയി ഹൊസ്ട്ടലും വിദ്യയസ  സമുചയവു0
തെഞിപ്പലം . കാലിക്കട്ട് സര്‍വകലാഷാലയില്‍ ലക്ഷദ്വീപ് വിദ്യര്തികല്ക്കയി രജ്യാതര നിലവരമുല്ല ഹൊസ്ട്ടലുംവിദ്യയസ  സമുചയവു0 നിര്മിക്കാന്‍  തിരുമാനമായി ഇതിനുല്ല നട്ടപട്ടികല്‍  ഉട്ടന്‍ ആരംഭിക്കും എന്നു ലകക്ഷദ്വീപ് എം.പി ഹംദുല്ലാസയീദ് പരഞു, ദ്വീപ് വിദ്യാര്‍തി കലുട്ടെ തൊയില്‍ ക്ഷമത വര്ദിപ്പിക്കനും സിവില്‍ സെര്‍ വീസ് പര്ഷീലനവുമന്.
അട്ടുത്ത വര്ഷം ദ്വീപില്‍ അരംഭിക്കുന്ന ബിരുദ്ദവും -ബിരുദ്ദനതര കൊസുകലുട്ടെ അട്ടിസഥാനസൊകരിയം ​ ഉട്ടന്‍ ഒരുക്കും അതിനുല്ല രൂപ രെഗ വായിസിറ്റി അദിക്രദര്‍ ദ്വീപ് ബരനഗൂട്ടത്തിനു കയ്യമരിയതു പരിഗനിക്കും
മൂന്ന് ദ്വീപുകലിലും വിപുലമായ കമ്പസുകല്‍ ഒരുക്കും, പ്രവര്തനഗ്ഗല്‍ തൊരിതപ്പെട്ടുതുമെന്നു എം.പി പരഞു ക്ലസ്സ് തുട്ടങും മുന്പു അദ്യാപകരുട്ടെ നിയമനം പുര്തിയക്കനും ദാരന്നയയി.വീസി എം അബ്ദുസ്സലാം ,രവീത്നാദ്,പി മുഹമ്മെദ്  കെ.എ സിരജെന്നിവരുമയി ഫരുക്ക് college വെചായിരുന്നു എം.പി യുട്ടെ കൂട്ടിക്കായിച

No comments: