ലക്ഷദ്വീപിലെ എല്ലാ തെങ് കയറ്റ തെയിലാളികള്‍ ക്കും  ഇനി ഇന്‍ ഷൂറന്‍ സ് പരിരക്ഷകവരത്തി; ലക്ഷദ്വീപ്  ജനങളുടെ പ്രദാന ഊപജീവന മാര്‍ ഗങളില്‍  ഒന്നാണ്, കോപ്പ്രാ കയറ്റു മതി ഇങനെ കയറ്റി അയച്ച് കിട്ടുന്നവരുമാനം   കെന്ദ് വേണം ​അടുത്ത വര്‍ ഷത്തെക്കുള്ള വീട്ട് സാദനങള്‍ വാങാന്‍  ഇങനെ ഒക്കെ ആനെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍  തങ് കയറാന്‍ ദ്വീപില്‍  തെയിലാളികളെ കിട്ടാത്ത അവസ്ത്തയാണ്, ഇതോകെ കണ്ഡ്കെന്ദാണ്, ലഷദ്വീപ് ഗവര്‍ മെന്റ് ഇങനെ ഒരു പദ്ദദിക്ക് തുടക്കം ​ഇടുന്നത് ,
      ഈ ഇന്‍ ഷൂറന്‍ സ് എടുത്ത എല്ലാ തെയിലാളികള്‍ ക്കും തെങ് കയറ്റത്തിനിടയില്‍  ഊന്ദാവുന്ന അപകടങളില്‍  നിന്നും പരിരക്ഷ ഊന്ദായിരിക്കും ..
തായെ അതിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒഫീഷിയല്‍  അറിയിപ്പ്
                    
                        LAKSHADWEEP DISTRICT PANCHAYAT
                             DEPARTMENT OF AGRICULTURE
                                      KAVARATTI 682555

OFFICE MEMORANDUM

Sub; lakshadweep district panchayath agriculture implementation of plan scheme 2012-2013 –insurance for coconut climbes updated of beneficiaries called for.
       Under the scheme coconut development programme of annual plan scheme 2012-2013 there is a component for insuring coconut climbers of lakshadweep under this scheme ,proposal is to insure  all coconut climbers of lakshadweep under group janatha personnel accident policy of new india assurance company by paying premium annually is 2lakh and for partial disability is 1 lakh
Allocation of climbers for insuring from each island for the year 2012-2013 is as follows                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                 No.of climbers
1.    Agatti          -180
1.     Amini           -190
2.     Androth        -200
3.     Bitra              -10
4.     Chetlat          -50
5.     Kadmath       -175
6.     Kalpeni          -190
7.     Kavaratti       -180
8.     Kiltan             -150
9.     Minicoy          -50

TOTAL             -1374 Nos

All unit in charge of AD units, district panchayath are directed to update the list of coconut climbers as per allotment stated above incorporating additions deletions (due to death) if any of the climbers taking in to account of exsting registered list of beneficiaries maintained un units to mach the allotment list prepared with following
1.     Name
2.     Address
3.     Age
4.     Name of father
5.     Nominee
Etc,,,,

 

No comments: