നാടേ തേങുക; ഈ നാട്ടുകാരനെയോര്‍ ത്ത്ബേപ്പൂര്‍ ;-അദിക്യതരുടെ അനാസ്റ്റ്കൊന്ദ് കയിഞ വെള്ളിയായിച്ച പൊലിഞത് ഒരു മനുഷ്യ ജീവന്‍
    ബേപ്പൂര്‍ -ലക്ഷദ്വീപ് സര്‍ വീസ് നടത്തുന്ന എം .വി ചെറിയം ​ എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിലെ ബര്‍ ത്തില്‍  നിന്നും തായെ വീണൂ മിനിക്കോയി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇസ്മായില്‍  എന്ന നാവികന്‍ മരിച്ചിരുന്നു.
      ഒരു പക്ഷേ അദേഹം ​ഇന്നും ജീവിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെ പോലെ പൂര്‍ ണ ആരോഗ്യവാനായി അല്ലങ്കിലും ആ കപ്പലില്‍ ഒരു ഡോക്ടര്‍ ഉന്ദായിരുന്നങ്കില്‍  കാരണം ​അദേഹം ​മരിച്ച കപ്പലിലെ കപ്പിത്താന്‍  എം . വി പോള്. സം ഭവങള്‍ വിവരിച്ച് അദിക്യതര്‍ ക്ക് അയച്ച് റിപ്പോര്‍ ട്ടില്‍ പറയുന്നത് അദേഹം ​വീണ്, 10 മണിക്കുര്‍ കള്‍ ക്ക് ശേഷ മാണു  ബോദരഹിതമാകുന്നത് അത് കയിഞു പിറ്റെ ദിവസം പുലര്‍ ച്ചെ 2.10നാണ* അദേഹം ​ മരിക്കുന്നത് ഈ 15 മണിക്കുറിനിടയില്‍ അദേഹത്തിന*ചികില്‍ സ ലഭിച്ചിരുന്നങ്കില്‍ ഒരു പക്ഷേ അദേഹത്തിന്റെ അനാതരാവൂല്ലായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് സര്‍ വീസ്  നടത്തുന്ന ചരക്കുകപ്പലുകളില്‍ ഒന്നിലും ഇത് പോലെയുള്ള സന്തര്‍ ഭങളില്‍  വെദ്യസഹായം ​നല്‍ കാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാ ഇതിനു ഒരു പരിഹാരം ​ഇനി എങ്കിലും  ഉന്ദാകും എന്നപ്രദീക്ഷയിലാണ്.ഒരു പച്ച ജീവന്‍ കണ്‍ മുന്നില്‍ പോലിഞു പൊയതിന്റെ ഞട്ടലില്‍ മാറാത്ത ആ കപ്പലിലെ ബാകി ജീവനക്കര്‍

No comments: