തിരഞെടുപ്പ് ഫല പ്രക്യാപനത്തിനു ശേഷം ​ഉന്ദായ കോണ്‍ ഗ്രസ് റാലിയില്‍ അടിപിടി കടമത്ത് ദ്വീപില്‍ 144 പാസാക്കി

കടമത്ത്; ഫല പ്രക്യാപനത്തിന്ന് ശേഷം ​കോണ്‍ ഗ്രസ് റാലി നടന്ന് പോകവെ ദ്വീപിന്‍ റ്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് വെച്ചു കുറച്ച് ആളുകള്‍ റാലിക്കിടയില്‍ കയറി പ്രശ്നം ​ഉന്ദാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടു ഊന്തും തള്ളും നടന്നു തുടര്‍ ന്ന് പോലീസ് എത്തിയാണു പരിസരം ​ശാന്തമാക്കിയത്, ഇനിയും അനിക്ഷിത സം ​ഭവങള്‍ ഉന്ദാവാധിരിക്കാനാണ്. 144 പാസാക്കിയത് എന്നാണ്. പോലീസ് പക്ഷം ​. ഇവിടെ കോണ്‍ ഗ്രസ്സാണ്. തിരഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചത്

No comments: